Hlavná stránka
RSS kanál
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc   
Hľadať produkt
  Rozšírené vyhľadávanie >
Výrobcovia
Kategórie Výrobcovia
kat

KÁBLE, ADAPTÉRY A KONEKTORY

kat

SPOTREBNÝ MATERIÁL

kat

SOFTWARE

Podporované platby
QUATRO
Informácie
O nás
Obchodné podmienky
Dodacie podmienky
Reklamačné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Reklamačný poriadok

Reklamácie a servis


Zodpovednosť za vady tovaru & záruka
 

 

1. Kontrola tovaru pri prevzatí 

 

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. 
Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je nevyhnutné povinne skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení spoločne s prítomným kuriérom.
Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený.
Na základe vyhotoveného záznamu Vám bude po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.


 

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku, najneskôr do 24 hod. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím ste povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.


 

V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), máte právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.

2. Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dodacieho listu, kde je aj uvedená dĺžka trvania záruky a sériové číslo dodávaných tovarov.
Ak je na tovar poskytovaná záruka, je potrebné aby bola každá prípadná vada oznámená včas a teda nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Záručná doba všetkým subjektom, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je uvádzaná predovšetkým pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).
Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom, alebo sú uverejnené na internetovej stránke výrobcu. Preto by ste sa mali oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Každý kupujúci je povinný riadiť sa týmito záručnými podmienkami.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich časti) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

3. Reklamácie 

V súlade s Občianskym zákonníkom ( ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely zákona č. 150/2005 Z.z.), zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, čí závada nie je spôsobená nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. Stručne prekonzultujte s našim technikom (viď kontakt), či nie je možné závadu odstrániť napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.
Pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej reklamácie Vám odporúčame tovar priamo odniesť/zaslať do autorizovaného záručného servisu. Adresy a kontaktné údaje nájdete na našich stránkach resp. stránkach výrobcu.
Ak ste sa predsa len rozhodli tovar zasielať k nám upozorňujeme Vás, že doba reklamácie môže byť dlhšia nakoľko pre účely záručných reklamácií využívame taktiež sieť servisných centier výrobcov. Čas potrebný na dodatočné zaslanie tovaru od nás a späť musí byť nevyhnutne zarátaný do reklamačnej doby.Tovar zabaľte do antistatického obalu a do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Pri reklamovanom tovare zašlite aj kompletné príslušenstvo (CD média, diskety, manuály, káble, atď.) s výnimkou niektorých prípadov. K tovaru priložte kópiu faktúry s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje.

UPOZORNENIE:
 Tovar nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, či ináč deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových a iných identifikačných čísel), ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji) poškodený, inak automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.
Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byt poškodený živelnou pohromou. V prípade poškodeného výrobku zákazníkom, po dohode s zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi.
V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.

Doba:
V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 10-15 dní, maximálne 1 mesiac) opravený, pripadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu. V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.)
V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

O stave ako aj vyriešení reklamácie informujeme mailom na Vami uvedenú adresu uvedenú pri registrácii. Nezasielame výzvy o vybavení reklamácie v písomnej podobe.
Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.
V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, prepravu tovaru naspäť zabezpečuje obchodník prepravnou spoločnosťou UPS na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy hradí zákazník.


Tovar zasielajte na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
 - vopred nás informujte o Vašom zámere zasielať k nám tovar na reklamáciu  a to vypísaním a zaslaním REKLAMAČNÉHO FORMULÁRA: na našej stránke
 - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 - tovar musí byť nepoškodený,
 - tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),
 - zašlite spolu s dokladom o kúpe.
Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

4. Tovar nepodliehajúci záručnej oprave 

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený: mechanicky, násilným otváraním, neodborným zásahom, živelnou pohromou, zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok, poškodená garančná nálepka, odstránená plomba, strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové číslo, nálepka pamätí.
Predávajúci neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.).
 Predávajúci neručí za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou.

  
Viac informácii nájdete na www.pravaspotrebitela.sk v sekcii nákup cez internet .

5. Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci alebo autorizované stredisko odstránenie závady.
Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok. V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas, počas ktorého bol tovar na reklamácii.
Ak výrobca zriadil autorizované stredisko, vybavujeme reklamáciu priamo prostredníctvom tohoto autorizovaného servisného strediska. Využívaním autorizovaných servisných stredísk značne urýchlite vybavenie svojich reklamácii.
V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy počas záručnej doby a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v doklade o kúpe zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. V prípade inštalácie operačného systému do PC alebo notebooku predstavuje suma na uvedenie do pôvodného stavu cca 25€.
Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, resp. po vzájomnej dohode osobne na prevádzke prevádzkovateľa. 

Prihlásenie sa
Meno:

Heslo:
Zabudnuté heslo
Registrácia firma
Registrácia občan
kos Nákupný košík
0 ks 0.00 EUR
>> zobraziť nákupný košík
Kontaktné informácie

Otváracie hodiny na predajni: Pracovné dni: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

citycomp
Zemplínska 15 (OC OPÁL)
08001 Prešov
Volajte:
Tel.
tel051 / 452 5360
Píšte:
hlavný mail:
einfo@citycomp.sk
eshop:
eeshop@citycomp.sk
Kontaktujte nás

*Vaše meno:

*Váš email:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
3252

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené pre úspešne odoslanie.
Aktualizácia
Aktuálne ponúkame 24413 produktov. Posledná aktualizácia 16.11.2020.
© nanoTECH s.r.o. vytvorené redakčným systémom © MiBe ESHOP 2012, 28 
2009-2015 (c) citycomp.sk
TOPlist